AThousandShipsInMyHeart

Ask me anything  

19, Houston TX. Taurus. \m/

Instagram: Dirtydee1995


bliss-folly:

✯ boho ⌖ indié ✯

bliss-folly:

✯ boho ⌖ indié 

(Source: tutsiejane, via i-aroha-koutou)

— 3 days ago with 4472 notes